لطفا” جهت آگاهی از مدت زمان اتمام اعتبار گارانتی محصول خود شماره سریال دستگاه را به طور کامل وارد نمایید.